Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Společnost MINT Power Tools, s.r.o., IČ: 275 94 165, se sídlem Kutnohorská 11/57, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117645 (dále jen „Společnost“), si cení důvěry svých obchodních partnerů a zavazuje se k ochraně jejich osobních údajů.
Tímto sdělením informuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), o tom, jaké osobní údaje shromažďuje, uchovává, používá a předává (dále jen „zpracování“) a o tom, k jakým účelům jsou tyto osobní údaje zpracovávány, kdo přichází v úvahu jako příjemce těchto údajů a jaká existují v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Předmětem tohoto sdělení je zpracování osobních údajů obchodních partnerů (např. dodavatelů, zákazníků), kteří jsou fyzickými osobami, tak i zpracování osobních údajů statutárních orgánů, zaměstnanců či jiných spolupracujících osob obchodního partnera, je-li právnickou osobou.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů

Za zpracování osobních údajů k níže uvedeným účelům odpovídá Společnost, která je ve vztahu k osobním údajům v roli správce. Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení.

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány

Zpracovávány jsou zejména následující osobní údaje:

 • kontaktní a identifikační údaje (titul, jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo);
 • údaje o uzavřené smlouvě (datum uzavření smlouvy, popis činnosti atd.);
 • údaje nezbytné pro vedení účetnictví Společnosti;
 • údaje o profesním životě (pracovní pozice či kvalifikace atd.); a
 • zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) jsou zpracovávány jen ve výjimečném případě a při striktním respektování platných předpisů o ochraně osobních údajů.

Účel zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje svých obchodních partnerů Společnost zpracovává k následujícím účelům:

 • za účelem realizace a plnění smlouvy s nimi;
 • za účelem vedení účetnictví, včetně fakturace;
 • za účelem umožnění externí komunikace s nimi;
 • za účelem dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a za účelem dodržování povinností vůči orgánům veřejné správy;
 • pokud je to nutné k zamezení, vyšetřování a odhalování trestných činů a (domnělých) ilegálních aktivit.

Právní titul pro zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Společnost vychází zejména z následujících právních titulů:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. splnění daňově právních závazků); a
 • oprávněný zájem Společnosti; oprávněný zájem je definován jako ochrana práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení ze strany obchodních partnerů nebo pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatní jakýkoliv jejich nárok. Osobní údaje jsou tak zpracovávány pro účely jejich využití v případném soudním či exekučním vymáhání nároků a práv Společnosti v případě porušení smlouvy ze strany obchodního partnera a pro účely právní obrany v případě, že je proti ní v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesen jakýkoliv nárok.Pokud to vyžadují platné předpisy o ochraně osobních údajů, Společnost požádá své obchodní partnery o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Přitom je bude v konkrétních případech informovat o způsobu zpracování osobních údajů a také jim sdělí, jaké důsledky vyplývají z toho, pokud Společnosti svůj souhlas neudělí – v takovém případě budou jejich osobní údaje zpracovávány jen tehdy, pokud pro to bude existovat jiný právní titul než souhlas se zpracováváním osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů obchodních partnerů je primárně Společnost.
Pokud je to potřebné, Společnost bude za účelem splnění výše uvedených účelů předávat – vždy individuálně a v nezbytném rozsahu – jejich osobní údaje následujícím příjemcům:

 • poskytovatelům služeb, jako jsou pojišťovny, správci IT zařízení včetně software, a odborní poradci – právníci, auditoři, účetní a daňoví poradci;
 • soudům a jiným orgánům veřejné moci.

Místo zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Osobní údaje obchodních partnerů jsou poskytovány a zpřístupněny jen takovým orgánům, které jsou oprávněny k jejich zpracování.

Způsob ochrany osobních údajů

Společnost používá vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů svých obchodních partnerů před náhodným nebo nedovoleným zničením, ztrátou, změnou, dalším poskytováním nebo použitím.
Společnost uložila všem zaměstnancům a jiným příslušným osobám, které nakládají s jejich osobními údaji, jakož i osobám, kterým jsou osobní údaje předávány, závazek k zachování mlčenlivosti při nakládání s osobními údaji.

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje svých obchodních partnerů jen tak dlouho, jak je to nevyhnutelné k dosažení příslušného účelu, resp. tak dlouho, jak dlouho je Společnost povinna uchovávat jejich osobní údaje ze zákona.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Podle platných předpisů o ochraně osobních údajů má každý náš obchodní partner jako subjekt údajů řadu práv vůči každému (spoluodpovědnému) správci, a to právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům v rozsahu uvedeném v čl. 15 nařízení;
 • na opravu či doplnění poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 nařízení;
 • požadovat výmaz svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení;
 • na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 nařízení; a
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů dle čl. 21 nařízení.

Pokud se rozhodne některá ze shora uvedených práv využít, Společnost má povinnost identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají. Tato práva může obchodní partner uplatnit žádostí u odpovědné osoby Společnost (viz dále Kontaktní osoba). Dále může podat stížnost proti nakládání se svými osobními údaji u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoba pro nakládání s osobními údaji

V případě dalších dotazů ohledně zpracovávání osobních údajů, na které nelze nalézt odpovědi v tomto sdělení, může obchodní partner Společnost kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese uvedené na těchto webových stránkách.

Sdělení o nakládání s osobními údaji a jeho přezkum

Výše uvedené sdělení Společnost pravidelně přezkoumává. Jakmile Společnost zjistí, že nějaká změna používaných IT aplikací nebo interních postupů má vliv na zpracování osobních údajů svých obchodních partnerů, bude je o této skutečnosti informovat e-mailem nebo jinou cestou.

Cookies

Pro správnou funkci stránek využíváme cookies. Cookies jsou male datové souboré, které se ukládají v počítači či mobilním zařízení při navštívení stránky. Díky nim si webová stránka pamatuje například zvolenou jazykovou verzi stránky nebo které stránky uživatel navštívil.

Cookies na našich stránkách

Při návštěvě našich stránek se vám zobrazí výzva k projevení souhlasu s ukládáním cookies. Můžete zvolit kategorie cookies, s jejichž ukládáním souhlasíte.

Analytické a Marketingové cookies jsou volitelné, zatímco Technické cookies se budou ukládat vždy, neboť souvisí s funkčností stránek.

Kategorie cookies

 • Technické cookies: tyto cookies zajišťují fungování webu a obsahují například informaci o zvolené jazykové verzi stránky.
 • Analytické cookies: používají se pro meření návštěvnosti stránek a pomáhají analyzovat chování návštěvníků na stránkách. Provozovatelům stránek tak pomáhají odhalit nedostatky v obsahu a zaměřit se na jeho zlepšení.
 • Marketingové cookies: na základě chování uživatele na stránkách umožňuje nabízet relevantní obsah i mimo vlastní webové stránky, například na sociálních sítích či v reklamních systémech.

Změnit nastavení cookies.

Toto sdělení bylo naposledy aktualizováno dne 8. března 2022.